Vikingatida svärd Langeid Norge

5,300.00kr

Beskrivning


När en ny väg skulle byggas i Langeid i Setesdal i södra Norge 2011 stötte arbetarna på en gammal vikingagrav. Förutom mynt och en bredyxa hittade ett team av arkeologer ett häpnadsväckande, unikt svärd som inte hade sett dagens ljus på över 10 århundraden. Tusentals svärd från vikingatiden i varierande skick har hittats i Norge, men inget har ett fäste med så utsmyckade inskriptioner som det vapen som hittades den dagen.

Om svärdet ursprungligen är från Norge eller möjligen ett anglosaxiskt vapen som förvärvats någon annanstans är en tolkningsfråga, men det råder ingen tvekan om att det är ett dyrt exempel på dödlig konst som var högt värderat av den vikingakrigare som ägde det. Knaveln och de sluttande skänklarna är dekorerade med guld och koppar och innehåller en blandning av latinska tecken, kristna symboler och runsymboler, vars exakta betydelse har gått förlorad med tiden, och vissa tecken har tydligen bytts ut för symmetriens skull.

De latinska bokstäverna är bland de svåraste att tolka, men kan vara meningsfulla förkortningar av kristna budskap. Det kan vara allt från bibelverser till dyrkan av Kristus på grekiska eller latin, vilket ungefär motsvarar kristogram. Ett kors eller ”X” kan stå för Xristos (Kristus). ”R” förekommer på flera ställen och kan stå för Rex (kung). ”H” förekommer en gång och dess betydelse är oklar. Tecknet ”E” avbildas i olika riktningar, men dess betydelse är också gåtfull. Ett tecken som ser ut som en runa kan vara ett stiliserat ”S”. En hand som håller ett kors finns avbildad på toppen av knoppen, vilket möjligen representerar Jesus eller Guds hand. Korset i handen i kombination med ”S”-tecknet skulle, om det tolkades fritt, kunna läsas som Xristos Salvator (Kristus Frälsaren), men skulle då representera en blandning av grekiska och latin.

Intressant är att fästet på detta svärd är ett av de kortaste som hittills hittats, bara ett hårstrå över 3-1/2″. Korta fästen är mycket vanliga på vikingasvärd, som liksom detta svärd har en kraftigt nedåtlutande spets. Ägaren var antingen tvungen att placera lillfingret på pommen eller eventuellt linda pekfingret och tummen runt korsskyddet (vikingakrigare var för övrigt kända för att låta pommen glida in i handflatan under svingen för att öka effekten av ett slag).

Denna trogna kopia har ett vasst blad av kolstål. Fästet är tillverkat av järn och silverpläterat som originalet, och markeringarna är dekorerade i guld och koppar. Handtaget är något bredare för ökad komfort, men trådlindningen är vriden i samma mönster som en framstående vikingahand använde för århundraden sedan.

Den ursprungliga slidan var sedan länge sliten, så Windlass tillverkade en slida av läder av hög kvalitet och lasergraverade den med ett mönster hämtat från bilden av pommelen. Slidan levereras med sitt eget bälte.

Tillverkad av Windlass Steelcrafts.

____________________________________________________
Langeid Viking Sword, Windlass

When a new road was being constructed in Langeid in southern Norway’s Setesdal valley in 2011, workers discovered an ancient Viking burial ground. Along with coins and a broadaxe, an archaeological team exhumed a startling, unique sword that hadn’t seen the light of day for over 10 centuries. Thousands of Viking era swords, in various states of completeness, have been discovered in Norway, but not one of them has an elaborately inscribed hilt like the one exhibited by the weapon they found that day.

Whether the sword originated in Norway or is possibly an Anglo-Saxon weapon that was acquired elsewhere is a matter of conjecture, but there’s no doubt this was an expensive example of deadly artistry that was highly prized by the Viking warrior who owned it. The pommel and downsloping guard are emblazoned with gold and copper, displaying a mixture of Latin characters, Christian and runic symbols whose exact meanings are lost to time, with some characters apparently reversed for the sake of symmetry.

The Latin letters are among the hardest to interpret, but may be meaningful abbreviations for Christian messages. They could be anything from Bible verses to worship of Christ in Greek or Latin, somewhat equivalent to Christograms. A cross or ”X” may represent Xristos (Christ). ”R” occurs in several places and may stand for Rex (king). ”H” appears once, and its meaning is rather uncertain. The ”E” sign is depicted in various orientations, but its meaning is also mysterious. One character that appears to be a rune might be a stylized ”S”. The top of the pommel in portrays a hand holding a cross, possibly representing the hand of Jesus or God. The cross in the hand combined with the ”S” sign may, if interpreted loosely, be read as Xristos Salvator (Christ the Saviour), but would then represent a mixture of Greek and Latin.

Interestingly, the grip of this sword is one of the shortest known, only a hair over 3-1/2″. Short grips are very common among Viking swords that have severely down-sloped guards like this one. The owner had either to rest his pinky on the pommel or possibly let his index finger and thumb embrace the guard (as an aside, Viking warriors were known for letting the pommel slide into their palms during a swing to extend the effectiveness of a blow).

This faithful replica has a sharp carbon steel blade. The pommel and guard are made of iron and silver-plated like the original, and the markings are emblazoned in gold and copper. the grip is widened slightly for the sake of comfort, but the wire-wrapping is twisted in the same patterns that a prominent Viking hand wielded centuries ago.

The original scabbard had long since deteriorated, so Windlass created one of high-quality leather and laser-engraved it with a pattern created from the pommel imagery. The scabbard comes with its own belt.

Made by Windlass Steelcrafts.

Please note that this Sword is not a battle-ready weapon. It is designed as a collector’s or decoration/display piece and is not suited for combat re-enactment. Besides its quality as a collectible, it is also perfectly suited as a prop, e.g. to complete your costume.

Details:
– Blade material: high carbon steel
– Overall length: approx. 97.6 cm
– Blade length: approx. 79.9 cm
– Blade thickness: approx. 4 mm
– Handle length: approx. 8 cm / entire hilt approx. 17.7 cm
– Max. Blade width: approx. 5.3 cm
– Point of balance: approx. 11.5 cm (in front of the guard)
– Incl. leather scabbard
– Weight without scabbard: approx. 1240 g
– Weight with scabbard: approx. 2020 g

Dela detta!

Dela detta med någon!